ΓΕΚ Τέρνα : Διατηρεί οικονομική ευρωστία, με υψηλό κατασκευαστικό ανεκτέλεστο


Στα 971 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις για το 2020, έναντι 1.156 εκατ. ευρώ του  2019, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) ενισχύθηκε στα 306,3 εκατ. ευρώ, έναντι 285,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, για τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, με τον επικεφαλής Γιώργο Περιστέρη.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 71,4 εκατ. ευρώ, έναντι 77,8 εκατ. ευρώ την χρήση 2019 και τα κέρδη μετά από φόρους σε 58,1 εκατ. ευρώ έναντι 55,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 23,5 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, επηρεασμένα θετικά κυρίως από την πώληση του αιολικού πάρκου “Mountain Air” και αρνητικά κυρίως από τις αποτιμήσεις Δευτερογενών Παραγώγων και από τις αυξημένες πληρωμές χρηματοοικονομικού κόστους του λειτουργικού τομέα της Ενέργειας λόγω συμβάσεων με Tax Equity Investors (TEI) στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, διαμορφώθηκε στα 525,9 εκατ. ευρώ έναντι 739,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, με τη λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA), να διαμορφώνεται στα 19 εκατ. ευρώ έναντι 16,2 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 6,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,6 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υπογεγραμμένο κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου την 31.12.2020 ανήλθε σε 1,6 δις ευρώ, διατηρώντας τις προοπτικές μίας υγιούς κατασκευαστικής δραστηριότητας την επόμενη περίοδο.

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων με τις υπογεγραμμένες και προς υπογραφή νέες συμβάσεις το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται σε 2,2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, αναμένεται να προσεγγίσει το επίπεδο των 3 δις. ευρώ το επόμενο διάστημα, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάθεσης σημαντικών έργων, όπως π.χ. το έργο της ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο στο Ελληνικό, όπου η ΤΕΡΝΑ θα εκτελέσει το 100% των απαιτούμενων εργασιών.

Στον τομέα της ενέργειας από ΑΠΕ, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε στα 273,4 εκατ. ευρώ, έναντι 237,3 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, με τη  λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)να αυξάνεται στα 193,9 εκατ. ευρώ έναντι 176,9 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν στα 127,5 εκατ. ευρώ έναντι 119,7 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Συνολικά, ο Όμιλος Τέρνα Ενεργειακή διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 728 MW στην Ελλάδα, 513 MW στις ΗΠΑ και 132 MW στην Ν.Α. Ευρώπη. Επίσης, διαθέτει, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στόχος της Τέρνα Ενεργειακή είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου να προσεγγίσει τα 3.000 MW μέσα στη επόμενη πενταετία.

Στον λειτουργικό τομέα των Παραχωρήσεων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 151,3 εκατ. ευρώ έναντι 187,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA)διαμορφώθηκε στα 105,3 εκατ. ευρώ έναντι 103,1 εκατ. ευρώ την χρήση 2019, με τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ)   να διαμορφώνονται στα 44,1 εκατ. ευρώ έναντι 52 εκατ. ευρώ την χρήση 2019.Πηγή