Ήπειρος: Συλλήψεις φυγόποινων στην Κακαβιά

ÐáñïõóéÜóôçêáí óÞìåñá óå åêäÞëùóç ôá Ýñãá áíáâÜèìéóçò ôùí óõíïñéáêþí óôáèìþí ôçò ÷þñáò áðü ôçí ÅëëçíéêÜ ÔïõñéóôéêÜ Áêßíçôá ÁÅ, ðáñïõóßá ôïõ õöõðïõñãïý ÁíÜðôõîçò Ä.Ãåùñãáêüðïõëïõ. Óôçí öùôïãñáößá áðü ôçí óçìåñéíÞ êáôÜóôáóç ôïõ óõíïñéáêïý Óôáèìïý ôçò ÊáêáâéÜò.

Συνελήφθησαν χθες (19-11-2023) στην Κακαβιά από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Πωγωνίου, σε διαφορετικές περιπτώσεις, δύο αλλοδαποί, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις. 

Ειδικότερα:

  •  στην πρώτη περίπτωση εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Φλώρινας με ποινή φυλάκισης (3) μηνών και χρηματική ποινή -3.000- ευρώ, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και 
  •  στη δεύτερη περίπτωση απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με ποινή φυλάκισης (2) μηνών, για παράβαση της νομοθεσίας του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.